Archive for the ‘Notaris Hofstee & van Erp’ Category

Startend kind op de woningmarkt helpen

zaterdag, juni 5th, 2010

Er staan genoeg huizen te koop. Ook de huizenprijzen worden voor starters steeds aantrekkelijker. Toch blijkt het voor starters moeilijk een huis te kopen omdat zij vaak niet voldoende geld bij de bank kunnen lenen. Ouders kunnen hun kind(eren) financieel te hulp schieten. Vanaf 1 januari 2010 gelden hiervoor meer belastingvoordelen.

Te koop bord ERAOuders lenen geld aan kind
Als de bank niet voldoende geld wil lenen, kunnen ouders hun kind geld lenen. Tot voor kort werd door ouders vaak een renteloze lening aan hun kinderen verstrekt, die in een contract als direct opeisbare lening werd vormgegeven. Vanaf 1 januari 2010 gaat de wet ervan uit dat het kind 6% rente over deze (direct opeisbare) lening aan zijn ouder(s) betaalt. Gebeurt dit niet, dan moet het kind schenkbelasting betalen. Deze wijziging van de wet kunt u in uw voordeel gebruiken! De 6% rente die het kind over de leing aan de ouders betaalt, is voor het kind als hypotheekrente aftrekbaar in box 1. Het is voor het kind gunstiger van zijn ouders te lenen dan van de bank: de rentestand bij de bank is (veel) lager dan 6%, dus de lening van de ouders levert meer aftrek op. Ook voor ouders is er een voodeel. Als zij het geld op een spaarrekening zouden laten staan, krijgen zij vast geen 6% rente van de bank. De hele familie heeft zo voordeel: het kind kan het huis kopen en heeft aftrek in box 1; de ouders krijgen een hogere rente over het (spaar-)geld! Ouders kunnen kinderen het bedrag van de rente ook schenken. Er zijn (wettelijke) mogelijkheden om het kind dan toch de aftrek in box 1 voor de inkomstenbelasting te laten behouden. Jaarlijks kunnen ouders hun kinderen € 5.000 (in 2010) belastingvrij schenken. Wordt meer dan dit bedrag geschonken dan moet schenkbelasting worden betaald.

Ouders schenken geld aan hun kinderen
Vanaf 2010 kunnen ouders hun kinderen eenmalig een groot bedrag belastingvrij schenken als een kind met dit bedrag een woning koopt. Deze schenking kan worden gedaan aan een kind dat ouders is dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar (deze regeling geldt ook nog voor kinderen die ouder zijn dan 35 jaar, maar een partner hebben die tussen de 18 en 35 jaar is). Deze vrijstelling is maximaal € 50.000 (in 2010). Het kind moet deze schenking melden bij de Belastingdienst en kunnen aantonen dat het geld is gebruikt voor het aankopen van een huis. Deze schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. Deze schenking heeft gevolgen voor de aftrek van de hypotheekrente van het kind.

Extra belastingvoordeel: Een combinatie van schenken en lenen
Om extra belastingvoordeel te bereiken, is schenken en geld lenen interessant.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

VRAAG AAN DE NOTARIS: WAT MOETEN WE REGELEN VOOR ONS HUWELIJK?

dinsdag, juni 1st, 2010

Wij gaan binnenkort trouwen. Voor mij is het de eerste keer, maar mijn vriendin is al eerder getrouwd geweest en heeft al kinderen. Moeten wij wat bij de notaris regelen?

Antwoord van de notaris:

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Vóór het huwelijk maakt u de keus of u in gemeenschap van goederen wilt trouwen of op huwelijkse voorwaarden. Kiest u niet voor huwelijkse voorwaarden, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen betekent dat vanaf het ‘ja-woord’ alle bezittingen die u nu ieder apart heeft, van u samen worden.

Komt een einde aan het huwelijk bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, dan heeft elke echtgenoot recht op de helft. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden. Door huwelijkse voorwaarden kunt u zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden u op welke manier wilt delen. Met huwelijkse voorwaarden kunt u in de meeste gevallen voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere echtgenoot.

Omdat uw vriendin eerder getrouwd is geweest en zij kinderen heeft, is het goed u te laten adviseren over een testament en huwelijkse voorwaarden. Reden om huwelijkse voorwaarden te maken kan bijvoorbeeld zijn om bezittingen apart te houden of omdat de eerdere scheiding financieel nog niet helemaal is afgewikkeld. Een testament kan nodig zijn als u bij uw overlijden ook aan de kinderen van uw vriendin wilt nalaten. Ook uw vriendin kan vanwege de eerdere scheiding redenen hebben om een testament te maken.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

NIEUWE BUREN

maandag, mei 17th, 2010
J.E. van Capelle de Goede

J.E. van Capelle de Goede

U gebruikt al jaren een perceel grond achter uw huis om aardbeien op te telen. Maar de nieuwe buurman wijst u er op dat die grond zijn eigendom is. Wat nu? In de eerste plaats kunt u bij het kadaster opvragen hoe de kadastrale grenzen lopen. In principe is de kadastrale grens gelijk aan de erfgrens. Maar er is een belangrijke uitzondering. Het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar kan namelijk verjaren. Als u langer dan 10 jaar ‘te goeder trouw’ een stuk grond in bezit heeft gehad, bent u daardoor automatisch eigenaar geworden. Is het bezit niet te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn 20 jaar.

Wat is ‘te goeder trouw’?
In dit verband wil ‘te goeder trouw’ zeggen dat degene die meent eigenaar van de grond te zijn niet wist en niet had kunnen weten, dat deze eigenlijk niet van hem/haar is. U bent dus niet te goeder trouw als u door de openbare registers (o.a. het kadaster) te raadplegen had kunnen weten dat de erfgrens niet juist was gemarkeerd. Wel mag u er bij de koop van een huis van uitgaan dat de schutting rond de tuin samenvalt met de erfgrens. Als dat niet zo is, is de verkoper verplicht dat aan u te melden. Is dit niet gebeurd en blijkt bijvoorbeeld 10 of meer jaren later dat u al die tijd een stuk grond van de buren in bezit had? Dan bent u wél te goeder trouw en dus inmiddels eigenaar door verjaring geworden.

Hoe toont u aan dat u eigenaar bent door verjaring?
Het is nu aan u om te bewijzen dat u de betwiste grond al langer dan 10 jaar te goeder trouw in bezit heeft. Dat kan bijvoorbeeld met oude foto’s, verklaringen van vorige eigenaren of buurtbewoners, oude makelaarstaxaties, correspondentie enzovoort.

Wat als het kadaster onvoldoende uitsluitsel biedt?
Is de uitkomst van het kadaster voor één of beide partijen onbevredigend, dan moet aan het kadaster worden gevraagd om de kadastrale grens opnieuw op te meten. De kosten van zo’n landmeting zijn in principe voor de partijen gezamenlijk of voor degene die bij uitmeting gebaat is.

Wat als de buren geen ongelijk willen bekennen?
In het uiterste geval kan ook aan de rechter gevraagd worden om de grens (opnieuw) vast te stellen. Dat is echter vaak een dure procedure.

Tip: alvorens in een geschil direct naar de rechter te stappen, kunt u ook proberen om met mediation er met uw buren uit te komen.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

EXECUTEUR

maandag, mei 3rd, 2010

Hoewel de wet ervan uit gaat dat uw erfgenamen uw nalatenschap samen en in onderling overleg afwikkelen kunt u bij testament hiervan afwijken en een executeur aanwijzen. Het is wel verstandig om degene die u als executeur wenst te benoemen vooraf te vragen of hij bereid is deze taak uit te voeren. Na het overlijden wordt men executeur door de aanvaarding van de benoeming. Uw erfgenamen zullen de door u benoemde executeur met al zijn bevoegdheden moeten accepteren.

Er heerst een misverstand dat je alleen een executeur moet benoemen als er veel geld is of als er kinderen zijn. Het is juist heel verstandig bij het ontbreken van eigen kinderen een executeur te benoemen. Als u alleen stichtingen tot erfgenaam benoemt, zal de executeur de gehele afwikkeling van de nalatenschap uitvoeren. U kunt de executeur ook een speciale opdracht geven, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te vernietigen of om een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken.

Voorschriften en mogelijkheden

Er zijn drie soorten executeurs:

De begrafenisexecuteur:

De begrafenisexecuteur regelt de begrafenis of crematie.

De beheersexecuteur:

J.E. van Capelle de Goede

J.E. van Capelle de Goede

De wet geeft een uitgebreide regeling ten aanzien van de bevoegdheden en plichten van de beheersexecuteur weer. Hij krijgt het beheer over de nalatenschap en kan alle bezittingen onder zich nemen. Hij zal de schulden moeten betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uit betalen. De executeur dient altijd een beschrijving op te maken van wat er is nagelaten. Dit is een zogenaamde boedelbeschrijving. Tevens moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

De afwikkelingsbewind-executeur:

Deze executeur heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur maar is tevens bewindvoerder. Hierdoor heeft hij langer het beheer over de bezittingen van de overledene. Dit is vaak in het belang van de erfgenamen.

Beloning

De executeur heeft een verantwoordelijke taak. Wanneer u bij de benoeming van de executeur niets bepaalt over zijn beloning, geldt de wettelijke regeling: het loon bedraagt 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden. Maar u kunt bij de benoeming in het testament het loon ook zelf vaststellen bijvoorbeeld op een vast bedrag. De executeursbeloning is een schuld van de nalatenschap, maar is niet aftrekbaar voor het recht van successie. Bij de executeur is de beloning met inkomstenbelasting belast. Uiteraard is het ook mogelijk om te bepalen dat de executeur geen loon zal ontvangen.

Tip:

Het is verstandig in het testament ook op te nemen dat de kantonrechter bevoegd is een vervanger te benoemen, als de door u aangewezen executeur komt te ontbreken.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

Nieuwe successiewet

vrijdag, april 16th, 2010

Toon en Susanne wonen samen. Officieel is Toon nog getrouwd met zijn ex-echtgenote Thea. Hoewel die relatie strandde, besloten zij destijds voor de wet getrouwd te blijven zodat Thea voor de erfbelasting nog in aanmerking komt voor de hoge vrijstelling en het lage tarief. In de krant leest Toon een artikel over de nieuwe successiewet die dit jaar van kracht is geworden. ‘Er schijnt nogal wat te veranderen’, vertelt hij zijn partner. ‘Voor de zekerheid maak ik een afspraak met de notaris.’

De notaris vertelt Toon dat er inderdaad een grote verandering is in de nieuwe successiewet. ‘De zogenaamde Anton Heyboer-formule (meerdere partners) werkt niet meer. De fiscus erkent nu nog maar één persoon als fiscaal

J.E. van Capelle de Goede

J.E. van Capelle de Goede

partner. Alleen die partner komt in de erfbelasting in aanmerking voor de hoge vrijstelling van € 600.000,00 en het lage tarief van (nu) 10 en 20%. Ben je net als jij alleen nog op papier gehuwd dan gaat het vanaf dit jaar mis. De fiscus ziet namelijk je echtgenote altijd als fiscale partner. Dat betekent dus dat Thea wel in aanmerking komt voor de hoge vrijstelling en Susanne niet.’

‘Dus eigenlijk word ik nu min of meer tot een echtscheiding gedwongen als ik mijn huidige partner niet in de kou wil laten staan’, vindt Toon. De notaris beaamt dat. ‘In het echtscheidingconvenant kun je overeenkomen dat je via een testament toch zaken aan elkaar nalaat. Thea profiteert dan nog van het lage tarief van 10 respectievelijk 20%. Medio 2007 schrapte de staatssecretaris de hoge vrijstelling voor ex-echtgenoten. Zonder de bepaling in het convenant betaalt Thea dan 30 respectievelijk 40% belasting.’

‘Het partnerbegrip als je niet gehuwd bent kent ook nieuwe eisen’, vervolgt de notaris. ‘Zo moet de partner meerderjarig zijn, moeten jullie beide bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staan, een notarieel samenlevingscontract hebben en mogen jullie geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn.’

Ook het voordeel voor het inwonende kind is afgelopen. ‘Alleen een kind dat als erkend mantelzorger optreedt, komt nog in aanmerking voor het lagere belastingtarief. Daar is in jullie geval geen sprake van.’

De notaris adviseert Toon toch te scheiden van zijn ex en in het convenant speciale afspraken te maken. ‘Alleen zo kun je ervoor zorgen dat je ex-partner nog profiteert van de lage belastingtarieven en je huidige partner recht heeft op de hoge vrijstelling van de erfbelasting en het lage tarief.’ Toon neemt het advies van de notaris ter harte. ‘U weet tenslotte altijd de actuele stand van zaken op het gebied van regel- en wetgeving. Daar vertrouw ik op.’

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

Actualiteiten Vereniging van Eigenaars (VvE)

vrijdag, april 9th, 2010

Uiterlijk op 31 december 2009 dienden alle Verenigingen van Eigenaars te zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Als na deze datum niet aan deze plicht is voldaan, is de VvE in overtreding en kan er een geldboete of zelfs gevangenisstraf opgelegd worden. De verwachting is dat banken VvE’s om een uittreksel uit het handelsregister zullen vragen als de VvE bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of de tekeningsbevoegdheid wil wijzigen.

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Het doel van deze inschrijving is ondermeer de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Tevens wil de wetgever dat het handelsregister een zo compleet mogelijk overzicht biedt van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Een VvE is een rechtspersoon. Een VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke appartementseigenaren en neemt deel aan het economisch verkeer. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen. Zo is de notaris bij de verkoop van een appartementsrecht verplicht financiële gegevens bij het bestuur op te vragen. Vaak is moeilijk te achterhalen wie de bestuurders zijn. Door de verplichte inschrijving van VvE’s wordt dit gemakkelijker. In het register zal ondermeer worden opgenomen wanneer de VvE is opgericht en wie de bestuurder van de Vereniging van Eigenaars is.

Een appartementseigenaar kan niet zelf de VvE laten inschrijven. Het bestuur is verplicht deze in te schrijven en wijzigingen door te geven. Eventueel kan de Kamer van Koophandel ambtshalve tot inschrijving overgaan als er voldoende gegevens over de VvE bekend zijn. De bestuurder kan alsdan aansprakelijk zijn voor het niet naar behoren uitvoeren van zijn taak.

Reservefonds en de Inkomstenbelasting

Iedere appartementseigenaar dient aan de VvE  een bijdrage te voldoen. Door de betaling van deze servicekosten ontstaat een “potje” waaruit de VvE ondermeer de jaarlijkse kosten zoals de opstalverzekering, de schoonmaak en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten kan voldoen. De servicekosten zijn ook bedoeld om het groot onderhoud te betalen zoals het schilderwerk of het vernieuwen van het dak. De wet noemt dit  “potje” een reservefonds. De wettelijke regels brengen met zich mee dat elke VvE een reservefonds moet hebben ingesteld. Hoeveel geld in het reservefonds moet zitten, geeft de wet echter niet aan.  In een appartementengebouw dat dertig jaar oud is, zijn eerder grote onderhoudskosten te verwachten dan in een nieuw gebouw. Bij een nieuw gebouw zal met een lager (maandelijks) bedrag gestart kunnen worden dan wanneer op korte termijn een renovatie noodzakelijk is. De opbouw van het reservefonds hangt dus onder andere af van de staat van het gebouw en de materialen die zijn gebruikt. Omdat vanuit uw servicekosten een bijdrage in het reservefonds wordt gestort, hebt u een ‘aandeel’ in het reservefonds. U kunt dit aandeel niet ‘opeisen’ maar het telt wel mee voor de belasting in box 3 (sparen en beleggen). Uw aandeel in het reservefonds is afhankelijk van de grootte van uw appartement. Uw VvE kan u informeren over uw aandeel in het reservefonds. Er is overigens geen sanctie op het niet houden van een reservefonds.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

DOOR WIJZIGING VAN DE WET ONDERHOUD TESTAMENT NODIG

dinsdag, maart 2nd, 2010

Op 1 januari 2010 is de wet die de belasting over het erven en schenken regelt, drastisch veranderd. Daardoor kunnen eerder gemaakte testamenten fiscaal waardeloos zijn geworden. Deze testamenten hebben dus een flinke onderhoudsbeurt nodig!

Door de wetswijziging pakken sommige testamenten fiscaal anders uit dan gedacht. Bij overlijden moet mogelijk meer belasting worden betaald dan bij het maken van het testament was gedacht. Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen roept daarom iedereen met een testament op hun testament door het kantoor te laten nakijken. Het kantoor kijkt niet alleen na hoe het testament uitpakt onder de gewijzigde wet. Ook wordt bekeken of het testament nog past bij je persoonlijke en financiële situatie.

De wijziging van de wet biedt ook nieuwe kansen voor je testament. Bijvoorbeeld omdat je wilt dat neven en nichten van je erven. Tot 1 januari 2010 was dat fiscaal heel onverstandig. Doordat het tarief van de belasting voor neven en nichten flink is gedaald, zijn er meer ooms en tantes die een testament willen maken.

Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkinderen in hun testament flink verwennen. Vanaf 1 januari 2010 kunnen kleinkinderen bij het overlijden van hun grootouders een groter bedrag belastingvrij erven dan voorheen.

Voor partners die niet getrouwd zijn, is vaak een testament niet genoeg. Voor verschillende belastingwetten wordt het steeds belangrijker dat er ook een notarieel samenlevingscontract is. Bij het erven van een partner is het hebben van een samenlevingscontract één van de manieren om in aanmerking te komen voor een grote belastingvrijstelling van € 600.000.

J.E. van Capelle de Goede

J.E. van Capelle de Goede

Meer weten?

Op www.hvenotarissen.nl kunt u online testen of u een testament nodig heeft of dat uw testament veranderd moet worden. Ze bieden u ook een mogelijkheid aan om persoonlijk bij ons op kantoor langs te komen. Ze brengen voor een eerste informatief gesprek van een half uur geen kosten in rekening. In die tijd kunnen ze met u het testament doornemen en bezien of een wijziging nodig is. Voor het overige zullen zij hun werkzaamheden declareren op basis van de door hen bestede tijd.

WOZ-WAARDE VAN UW WONING IN 2010

donderdag, februari 11th, 2010

De gemeente taxeert ieder jaar de waarde van woningen en gebouwen om de WOZ-waarde (de Wet waardering onroerende zaken) te kunnen vaststellen. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt bij de heffing van belastingen, onder meer de jaarlijks te betalen onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting (voor het eigenwoningforfait). De WOZ-waardebeschikking die u in 2010 ontvangt, geeft niet aan wat uw woning nú waard is, maar wat de woning waard was op 1 januari 2009. Als de woningmarkt sindsdien is verslechterd, is dit niet meegenomen in de woz-waardebeschikking!

J.E. van Capelle de Goede

J.E. van Capelle de Goede

De taxatie door de gemeente voor de WOZ-waarde in 2010 is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van uw woning per 1 januari 2009. De gemeente taxeert niet alle woningenindividueel: per categorie woningen wordt een woning getaxeerd die representatief is voor de rest van de woningen uit die categorie. Als u de WOZ-waarde van uw huis te hoog vindt, dan kunt u bezwaar maken. Als de WOZ-waarde lager wordt vastgesteld, kan dat u voordeel opleveren voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de inkomstenbelasting.

Het is van belang dat u over de taxatie van de gemeente beschikt voordat u bezwaar maakt. Als de taxatie niet in de WOZ-waardebeschikking is opgenomen, dan kunt u deze alsnog bij de gemeente opvragen. Bij het Kadaster kunt u de koopsommen van vergelijkbare woningen opvragen en controleren met de gegevens van de taxatie van de gemeente. De gemeente kan namelijk uw woning in een categorie woningen hebben geplaatst, die u niet vergelijkbaar vindt met uw woning. Mogelijk hebt u zelf rond 1 januari 2009 een taxatie laten doen van uw woning, bijvoorbeeld in verband met uw hypothecaire geldlening. Als deze taxatie lager is dan die van de gemeente, kunt u deze gebruiken bij uw bezwaarschrift.

U moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-waardebeschikking bij de gemeente schriftelijk bezwaar te maken. De gemeente doet uitspraak op het bezwaarschrift. Als u het niet eens wordt met de gemeente kunt u naar de rechter gaan. Omdat tijdens de rechtszaak vaak deskundigen moeten worden gehoord of rapporten moeten worden opgesteld, kan het erg lang duren voordat er een uitspraak komt van de rechter.

Als u een nieuwe woning koopt en de bezwaartermijn is verstreken, dan kunt u bij de gemeente een nieuwe WOZ-waardebeschikking aanvragen.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

Huwelijk met internationale aspecten

maandag, februari 1st, 2010
Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Sommige mensen nemen na de vakantie niet alleen mooie herinneringen mee naar huis, maar ook de liefde van hun leven. Dit is natuurlijk geweldig vooral als de vakantieliefde uitmondt in een huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen. Het huwelijk heeft gevolgen voor het erfrecht, rechten op bepaalde uitkeringen, zoals bijvoorbeeld pensioenaanspraken voor weduwen of weduwnaars en voor de positie van kinderen die gedurende het huwelijk worden geboren. Uiteraard heeft het huwelijk ook gevolgen voor het vermogen van de echtgenoten, het zogenaamde huwelijksvermogensrecht.

Het Nederlands huwelijksvermogensrecht In Nederland heeft het huwelijk gevolgen voor de eigendom van de goederen die de aanstaande echtgenoten bezitten. Het wettelijk stelsel in Nederland is de zogenaamde “algehele” gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in beginsel alle bezittingen en schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk hadden, samenvloeien op het moment van het huwelijk. Ook alle bezittingen en schulden die er tijdens het huwelijk bijkomen zijn gemeenschappelijk. Aanstaande echtgenoten kunnen van dit wettelijke stelsel afwijken door huwelijkse voorwaarden te maken. Hierin kunnen echtgenoten bijvoorbeeld bepalen dat ieder van de echtgenoten van zijn eigen bezittingen eigenaar is en blijft na de huwelijksvoltrekking. De andere echtgenoot heeft met die bezittingen dan niets te maken.

Huwelijkse voorwaarden worden in Nederland opgemaakt door de notaris. Deze huwelijkse voorwaarden worden opgenomen in het huwelijksgoederenregister. De huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgemaakt.

Buitenlands huwelijksvermogensrecht Ieder land heeft zijn eigen regels van huwelijksvermogensrecht. Vaak verschillen deze van de Nederlandse regels. Er zijn nauwelijks andere landen waar het wettelijke stelsel bestaat uit het wettelijke stelsel van algehele gemeenschap van goederen.

Huwelijk met internationale aspecten Het huwelijk heeft internationale aspecten als uw (aanstaande) echtgenoot de niet-Nederlandse nationaliteit heeft. Hierdoor kunnen de echtgenoten met buitenlands recht te maken krijgen. De toepassing van verschillende regels van internationaal privaatrecht kan tot verschillende, soms tegenstrijdige resultaten leiden.

Welk recht is op het huwelijk van toepassing? Dat is een vraag die niet altijd even eenvoudig te beantwoorden is. Welk recht op een huwelijk van toepassing is, wordt bepaald door de regels van het internationaal privaatrecht. Ook als de huwelijksvoltrekking plaatsvindt in Nederland valt het huwelijk niet vanzelfsprekend plaats onder het Nederlands huwelijksvermogensrecht.

Rechtskeuze De (aanstaande) echtgenoten kunnen bij huwelijkse voorwaarden een rechtskeuze uitbrengen voor het huwelijksvermogensregime dat op hun huwelijk van toepassing zal zijn.

Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op Hofstee en Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl ook voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.

Burenrecht! Hoe zit dat eigenlijk?

donderdag, januari 14th, 2010

Hinder

In de wet is een bepaling opgenomen die inhoudt dat uw buurman geen hinder van u mag ondervinden. Wanneer er nu wél of juist niet sprake is van hinder, is in het algemeen moeilijk aan te geven. Hinder als zodanig is een vrij

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

Mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)

breed begrip. Van belang is dat de rechter de hinder veroorzakende buurman alleen kan stoppen als de hinder onrechtmatig is. Zo kan er al sprake zijn van hinder wanneer in een rijtjeshuis de buurman met open ramen pannenkoeken bakt of zondagsavonds om 11.00 uur gaat boren of wat te denken van de pianospelende buurman. Moeilijker te beantwoorden is de vraag wanneer de hinder ook onrechtmatig is en via een rechterlijk verbod kan worden beëindigd. In de praktijk hebben velen last van hinder.

Hierna enkele voorbeelden.

Overlast van dieren
De rechter oordeelde in een geval van luid en doordringend geblaf van honden dat onaanvaardbare hinder werd toegebracht. Toch geen absoluut verbod: de veroorzaker werd veroordeeld om binnen een bepaalde tijd voorzieningen aan te brengen. Ook bestaat een rechterlijke uitspraak, inhoudende een verbod tot aanwezigheid van krielkippen en hanen in de tuin van de buurman.

Hinder door overwaaiend onkruidzaad
Bij een ongunstige windstand waaide er onkruidzaad van het ene perceel naar het andere. De eigenaar van het laatste perceel moest kosten maken om het onkruid handmatig te verwijderen. Hij vorderde daarvoor schadevergoeding van de buurman. In dit geval besliste de rechter dat er gezien de aard, de ernst en de duur van de overlast in verhouding tot de toegebrachte schade, geen sprake was van hinder. De eis van de benadeelde buurman werd afgewezen.

Instrumentbespelende buren
Of wat te denken van de pianospelende buurman. Uren en uren oefent hij. Wat tot gevolg heeft dat de buren naar de rechter stappen. In een soortgelijke casus sprak de rechter geen absoluut verbod uit, maar bepaalde dat de buurman zoveel mogelijk de nachtrust van de buurt diende te respecteren. Tevens diende hij maatregelen te nemen om de overlast zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarmee werd bedoeld dat hij in ieder geval zijn ramen en deuren moest sluiten als hij ging pianospelen.

De eigenaar van een huis is niet absoluut vrij in de uitoefening van zijn rechten. Hij moet met de anderen rekening houden. Doet hij dat niet dan kan hij zich schuldig maken aan misbruik van bevoegdheid. Het beginsel van misbreuk van bevoegdheden is voor het gehele burenrecht van groot belang.  Er kan gesteld worden dat de regelingen betreffende het burenrecht zeer ruim en vooral ook duidelijk zijn. Bij alle regelingen dient wel benadrukt te worden dat de redelijkheid een grote rol speelt. Zo mag bij een vordering nimmer sprake zijn van misbreuk van bevoegdheid. Daarnaast wordt in de praktijk altijd getracht tot een compromis te komen.

Verstandig is om samen goede afspraken te maken. Speel nooit voor eigen rechter. Een goede buur is immer beter dan een verre vriend.

Wilt u meer weten over burenrecht, neem dan contact op met Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen 0299 – 653830 of kijk op onze site www.hvenotarissen.nl